top of page
LB4A0164.jpg

Husorden for beboere på Kong Valdemarsvej

Aktiviteter

I årets løb inviteres klosterets beboere til forskellige arrangementer og aktiviteter.

Nogle aktiviteter arrangeres af klosteret, men de fleste aktiviteter arrangeres af beboerne selv.

Der er tale om tilbud, som vi gerne ser at beboerne deltager i, fordi det er en rigtig god måde at blive en del af kloster-fællesskabet som gør vores fællesskab helt særligt. 
Arrangementer lægges løbende på hjemmesiden ind og vi hænger opslag på opslagstavlerne. De enkelte aktivitetsudvalg sørger for at orientere beboere.

 

Oplysningsforbundene i Roskilde inviterer også til forskellige aktiviteter i festsalen på Sankt Agnesvej. Her afholdes i 2023 kor-sang og gymnastik, og alle beboere er velkommen til at deltage. Tilmelding sker gennem FOF Roskilde.

Altaner og terrasser
 • På altaner og terrasser kan beboerne opsætte blomsterkasser, planter m.v.

 • Der må kun anvendes gasgrill/el-grill for at undgå røg fra kul og brænde.

 • Der må ikke henstå madvarer på altanerne af hensyn til mus og rotter.

 • Undgå venligst at kaste fuglefoder, brød m.v. på jorden, da det tiltrækker rotter. 

 • Tørring af tøj og lignende udendørs skal ske på et tøjtørrestativ og ikke på de opsatte hegn mellem boligerne.

 • Fællesarealerne holdes fri for personlige havefigurer mv. 

 • Beplantninger udenfor egen terrasse er ikke tilladt uden særlig tilladelse.

 • Vindfang skal holdes fri for personlige ejendele, og må ikke bruges til opmagasinering. Redningspersonale skal kunne komme til hoveddøren og færdes på gangarealerne uden besvær.

 
Affald

Affald sorteres jfr. anvisninger fra Roskilde Kommune og de omdelte sorteringsvejledninger eller se FAQ vedr. affaldsordningen på Roskilde Kommunes hjemmeside – https://roskilde.dk/borger/affald-og-genbrug.

 

Bioaffald skal i grønne bioposer før det smides i affaldscontainer.  Bioposer kan hentes gratis på kontoret.

 

Tøj skal i røde poser. Husk denne ordning kun gælder slidt og ødelagt tøj.Tøj der kan genbruges skal indleveres til genbrug.

Der sorteres yderligere i fraktionerne glas, metal, papir, miljø og restaffald i særskilte containere. Blandingsaffald skal sorteres som restaffald.


Der må kun ”droppes” glasaffald i tidsrummet kl. 10:00 – kl. 18:00 af hensyn til de beboere, der har bolig i umiddelbar nærhed af glascontainer.

Ved festsalen, Sankt Agnes Vej afleveres rent pap og haveaffald og andet mindre affald til genbrugspladsen. Pap skal klappes sammen og haveaffald skal være i klare plastsække.

Storskrald kan lægges i trailer ved containerpladsen på Sankt Agnesvej. Bemærk, at større læs fx. i forbindelse med fraflytninger skal bortskaffes for lejers egen hånd.

Her henvises til kommunens genbrugsplads på Vestre Hedevej 32, 4000 Roskilde. 

 
Aviser/bøger                

Klostret abonnerer i 2023 på  Weekendavisen og Dagbladet, som er til fri afbenyttelse i læsestuen på 1.sal i nr. 75.

Betaling af boligbidrag 

Husleje opkræves via PBS.
Leje af gæsteværelse / festsal opkræves i efterfølgende måned via boligbidraget.

 
Boligydelse/boligsikring

Den enkelte beboer er selv ansvarlig for ansøgning til kommunen på borger.dk om boligydelse/varmetilskud. 

 
Cykler

Cykelparkering for alle beboere er under nr. 73. Cykler må ikke stå fast ud for boligen. Dagsgæster kan sætte deres cykler ud for den bolig, de besøger.
Gæster til nr. 75 og 77 skal henvises til beboernes cykelparkering.

Festsale

Klostrets festsale kan først og fremmest benyttes til klostret egne arrangementer. Festsalen kan også lejes af beboere til private sammenkomster.
Beboernes nærmeste familie kan også leje salen, men det er beboeren der er ansvarlig for afholdelsen af festen og må sikre sig at brugerne af festsalen er informeret om lejebetingelserne for brug af salen.
Festsalene bookes på kontoret ved henvendelse i kontortiden, eller via e-mail til kontor@dbkloster.dk
Betingelser for brug af festsalene finder du her.

Fjernsyn

Der er fibernet i alle boliger. Fibia tilbyder tv, internet og telefon.

Der betales en grundafgift til klostret. Grundafgiften reguleres årligt.

For dette beløb kan vælges en tv grundpakke, internet eller telefon.
Ønsker man flere ydelser, kan disse bestilles og afregnes direkte til Fibia.

Ved henvendelse til Fibia skal der gøres opmærksomt på, at beboere hos Duebrødre Kloster er indbefattet en foreningsaftale.

Der kan frit vælges andre leverandører, men alle er forpligtet til at betale grundafgiften.

Fravær/bortrejse

Fravær, bortrejse, indlæggelse på sygehus eller lignende af mere end 2 dages varighed kan meddeles kontoret eller portneren med oplysning om afrejsetidspunkt og forventet hjemkomsttidspunkt. Har du behov for at få tømt postkasse, kan dette aftales med portner.

 
Gæsteværelse

Alle beboere hos Duebrødre Kloster kan booke gæsteværelset på Sankt Agnesvej 2.52 eller på Kong Valdemarsvej. Se lejebetingelser her

Gæstesenge / madrasser

Der er 2 gæstesenge og 2 madrasser til gratis udlån. De opbevares i strygerummet.
Der foretages reservation på lister ophængt i mellemgang ved vaskeriet, Kong Valdemars Vej 75 sr.2 med angivelse af lejlighedsnummer. Se lejebetingelser her.

Have og havemøbler

Duebrødre Klosters have og havemøbler, kan frit benyttes af beboerne. Fællesarealerne må benyttes til fællesarrangementer.
Der kan benyttes liggestol på græsarealerne under behørigt hensyn til andre beboere.

Hjemmehjælp/hjemmesygepleje

Henvendelse om hjemmehjælp/hjemmesygepleje skal normalt ske direkte til hjemmeplejen, ofte i samråd med egen læge eller  sygehuset.

Såfremt det ønskes, hjælper klosterets kontor gerne med henvendelse til hjemmeplejen.

Hjertestarter

Findes hængende ud for indgang til administrationen, Sankt Agnes Vej 2, lejl. 22, 4000 Roskilde.

Husdyr

Det er ikke tilladt at have husdyr.

Motionsrummet

Alle beboere tilbydes at benytte motionsrummet på Kong Valdemarsvej.
Se betingelser for brug af lokalet her.

 
Nøgler og depot

Til hver lejlighed hører et depotrum.

Nøgler : Der udleveres 3 stk. nøgler til hver bolig. Ekstra nøgler kan bestilles for egen regning, og de kan kun bestilles på klosterets kontor.
Nøgler til eksterne ( fx. avis- og madomdeling) må alene udleveres fra administrationen.

Nøglen passer til egen bolig, eget kælderrum, hoveddørene, festsalen samt til kælderdørene.
Vaskekældernøgle passer også til motions- og hobbyrum på Kong Valdemars Vej.

For at sikre sig, i tilfælde af at man har mistet nøglen eller har låst sig ude, tilrådes det at en nabo eller familie har en ekstra nøgle. Hjælp kan også fås ved henvendelse til kontoret eller til portneren, indenfor normal åbningstid/arbejdstid.

I andre tilfælde kan Roskilde Låseservice tilkaldes på tlf. 46364142, dog for egen regning.

Låsen til postkassen kan mod betaling omstilles så hoveddørsnøglen passer til postkassen.

Nye beboere

Nye beboere bydes velkommen af forstander og repræsentant fra beboerrådet og tilbydes en rundvisning med information om det at være beboer på Duebrødre Kloster, Kong Valdemars Vej. Du finder beboerrådets repræsentanter her.

Parkering

Der er 24 parkeringspladser på Kong Valdemars Vej. Der er 7 ekstra parkeringspladser på Sankt Agnes Vej.
Administrationen fordeler og administrerer parkeringspladserne.
Den enkelte beboer er ansvarlig for, at deres gæster overholder reglerne for gæsteparkering i de afmærkede områder.
Der må parkeres i op til 24 timer på gæsteparkeringspladser.
Ved manglende pladser påhviler det lejerne at henvise gæster til offentlige parkeringspladser, da der ikke må parkeres uden for de afmærkede pladser ved ejendommen med mindre, der er tale om håndværkere o. lign, der skal foretage udbedringer / vedligeholdelse på ejendommen. Det skal accepteres af beboere, at håndværkere o. lign. parkerer, hvor det er formålstjenligt.

 
Portner

Har du brug for praktisk hjælp vedrørende din bolig, kan du kontakte Duebrødre Klosters portner Morten Jensen.

Morten kan kontaktes på mobil tlf. 23 81 70 38
Mortens arbejdstid er mandag – torsdag. kl. 7.00 – 15.00 samt fredag. kl. 7.00 – 12.00.
Har du spørgsmål til klosterforstanderen, kan du kontakte Miriam på telefon: 46350371, tast 1:  Du er også velkommen til at sende en e-mail på mkh@dbkloster.dk
Miriam kan også træffes på kontoret -lav gerne en aftale hvis du kommer forbi udenfor kontorets åbningstider.

 
Pårørende

Ved indflytning bedes forstanderen underrettet om navne og kontakt-oplysninger på nærmeste pårørende.

Reparationer m.v.

Opstår der problemer med komfur, køleskab eller andre tekniske installationer, skal der rettes henvendelse til portneren eller til kontoret.

Håndværkere skal altid rekvireres af portneren eller af kontoret.

Rygning

Lejlighederne samt altaner på Kong Valdemarsvej er røgfrie for beboere der indflytter efter d. 1.juni 2023.
Rygning er ikke tilladt på fælles indendørs arealer.
Rygning udendørs ved ophold i festsalen skal foregå i "Oasen" eller ved egen bolig.
 

Røgalarmer

Lejligheden skal være forsynet med en røgalarm. Alarmen kan afhentes hos portneren.
Def er installeret brandalarm i nr. 75 + 77 og der henvises til forholdsordre ved aktivering af brandalarmen. Se mere her.

Taxa

Hver lørdag kl. 10.00 er der fri taxa fra klosteret til Stændertorvet. Taxa’en returnerer fra Stændertorvet kl. 11.30.

Al anden taxakørsel er for egen regning.
Der er påstigning på parkeringspladsen udenfor festsalen på Sankt Agnesvej. 
Skulle taxa mod forventning ikke komme, skal dette meddeles til kontoret.

 
Udvalg
Beboerne kan organisere sig i forskellige udvalg og interesse-fællesskaber. Vi opfordrer alle der har lyst til at søsætte en fælles aktivitet, om at kontakte klosterforstanderen. Vi hjælper meget gerne gode initiativer i gang. Se nuværende udvalg og de beboere der er med i de forskellige udvalg her.
Vaskeri

Vaskeri findes på Kong Valdemarsvej 75 i stueetagen og indeholder vaskemaskiner, tørretumbler, strygerulle til fri afbenyttelse.
Er der en ledig tid, og du skal vaske akut, skal du også skrive dig på listen.


Vaskeriet kan benyttes på følgende betingelser:

 • Det er kun tilladt at vaske, når man på forhånd har booket en tid på skemaet i vaskekælderen. Her angives bolignummer og den forventede vasketid.

 • Man skal selv medbringe vaskemidler.

 • Brug aldrig mere vaskepulver end den anbefalede dosering.

 • Der må vaskes mellem kl. 8:00-22:00.

 • Portneren reserverer tid på skemaet når han skal rense maskiner.

 • Det er ikke tilladt at lægge meget beskidt tøj i maskinerne.
  Ekstra beskidt vasketøj, skylles grundigt op hjemme i egen lejlighed inden det lægges i vaskemaskinerne.

 • Det er kun tilladt at benytte maskinerne til tøj og tekstiler der er egnet til maskinvask.

 • Lejer skal rengøre maskinen efter hver vask. Rengøringen omfatter:
  - oprydning af vasketøj og vaskepulver.
  - maskine og gummiliste aftørres.
  - gulve vaskes/aftørres efter behov.

 

Misligholdelse af maskinerne medfører erstatningskrav,

Værksted

Værkstedet findes under nr. 73.

 • Der henstilles, at værkstedet kun benyttes i tidsrummet mellem kl. 09.00-20.00.

 • Rummet må ikke anvendes til opbevaring af private ejendele.

 • Man rydder op og gør rent efter sig selv.

 • Skader på værktøj og inventar meddeles til værkstedsudvalget.

 • Ved lån af værktøj, skal låner og lån skrives på tavlen, der hænger på skab til venstre for indgangsdøren.

 

 

bottom of page