top of page
LB4A9206.jpg

Fundats for Duebrødre Kloster

Duebrødre Kloster drives på grundlag af en fundats, stadfæstet af Civilstyrelsen

Gældende fundats er vedtaget af fondens bestyrelse den 10.november 2022  og stadfæstet af Civilstyrelsen den 10.januar 2023:
 

§ 1
Stk.1: Fonden, der er en sammenlægning af stiftelserne: Duebrødre Kloster, Søren Olsens Hospital og Meyer Crones stiftelse benævnes Duebrødre Kloster.

Stk. 2: Fonden består af bebyggelserne Sct. Agnesvej, Provstestræde 1 og Kong Valdemarsvej 73-79, alle beliggende i Roskilde.

Stk. 3: Fonden har hjemsted i Roskilde kommune.

                                                 

§2

Stk. 1: Fondens formål er at stille boliger til rådighed for personer, der har behov for at have de betryggende forhold, og som ønsker at indgå i det fællesskab, som bolig i stiftelsen indebærer. 

                                                           

§3

Stk.1: Som lejere af fondens boliger kan normalt kun godkendes personer, der er fyldt 50 år, men ikke 75 år. Ansøgere skal have bopæl i Roskilde Stift. Lejemål i bebyggelsen  Provstestræde 1 er dog forbeholdt personer bosat i Roskilde Kommune.

Stk.2: Personer, der på grund af mange års bopæl i Roskilde Stift, henholdsvis Roskilde Kommune, har en særlig tilknytning til Roskilde Stift, henholdsvis Roskilde Kommune, kan dog godkendes som lejere, hvis de kun har haft bopæl andetsteds i en kortere tid.

Stk. 3: Som lejere kan godkendes såvel enlige som par, der er gift eller lever i ægteskabslignende forhold. Ved godkendelse af par skal begge opfylde betingelserne for godkendelse.

                                                             

§4

Stk.1: Godkendelse som lejer af fondens boliger sker efter ansøgning, der skal indeholde de oplysninger, bestyrelsen finder nødvendige til at vurdere ansøgerens egnethed.

Stk. 2: Bestyrelsen bestemmer, i hvilket omfang der skal ske avertering af ledige boliger.

                                                             

§5

Stk.1: Foruden bolig ydes der fondens lejere adgang til de fælles goder, der efter bestyrelsens bestemmelse til enhver tid stilles til rådighed.

Stk. 2: Til dækning af de med fondens drift forbundne udgifter betaler lejerne husleje, der fastsættes i overensstemmelse med den gældende boliglovgivning og i øvrigt efter bestyrelsens bestemmelse.

Stk.3: Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder helt eller delvist fritage en lejer for betaling af leje. Under samme omstændigheder kan bestyrelsen yde en lejer tilskud til dennes leveomkostninger.

Stk. 4: Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om, at der ud over husleje betales for boligens forsyning med el, vand, vandafledning,  varme og TV-signal, bredbånd eller fibernet.

Stk. 5: I forbindelse med indgåelse af lejemål i stiftelsen betales et af bestyrelsen fastsat  depositum og forudbetalt leje.

 

                       

§6

Stk. 1: Lejere af fondens boliger har pligt til at bebo den lejede bolig og pligt til at rette sig efter de gældende ordensforskrifter og de ordensmæssige anvisninger, der meddeles dem af bestyrelsen, forstanderen eller andre på fondens vegne.

Stk. 2:  Lejerne har pligt til at behandle deres bolig forsvarligt og er ansvarlige for den skade, der ved uforsvarlige handlinger eller undladelser måtte påføres fondens bygninger eller inventar.

§7

Stk. 1: Såfremt en lejer, undlader at overholde vilkårene for lejemålet, gør sig skyldig i grov eller oftere gentagen tilsidesættelse af bestyrelsens eller forstanderens forskrifter, eller i øvrigt er til væsentlig ulempe for fonden eller de øvrige lejere, kan bestyrelsen underhenvisning til de til enhver tid gældende regler i lejelovgivningen bestemme, at den pågældende skal fraflytte sin bolig. 

Stk. 2: En lejer, der ønsker at flytte i en anden bolig under klostret med færre rum, er ved ledighed berettiget til i stedet at leje en sådan. 

Stk. 3: En lejer kan opsige sit lejemål til fraflytning i overensstemmelse med sædvanligt varsel som angivet i lejekontrakten.

§ 8

Stk. 1: Civilstyrelsen er  fondsmyndighed og i øvrigt højeste myndighed for fonden..

Stk. 2: Køb, salg og pantsætning af fast ejendom og væsentlige byggearbejder på stiftelsens ejendomme samt andre ekstraordinære dispositioner skal godkendes af Civilstyrelsen.

 

§9

Stk. 1: Fonden ledes af en bestyrelse bestående af biskoppen over Roskilde, borgmesteren i Roskilde og domprovsten i Roskilde, en person med byggeteknisk viden og en person med juridisk uddannelse ( cand.jur.). Bestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 2: Borgmesteren i Roskilde kan dog bemyndige en højtstående embedsmand i Roskilde Kommune til at varetage hvervet på deres vegne.

Stk. 3: De fødte medlemmer af bestyrelsen i henhold til stk. 1 og stk.2 kan for en periode af op til 4 år udpege 1-2 øvrige medlemmer, som har indsigt i fondens forhold. 

Stk. 4: Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg, hvis beføjelser bestemmes af bestyrelsen. Beslutninger af væsentlig betydning for fonden og godkendelse af årsregnskaber, tilkommer dog altid den samlede bestyrelse.

Stk. 5: Bestyrelsen er ulønnet.

§ 10

Stk. 1: Fondens daglige ledelse varetages af en forstander, der tillige fungerer som sekretær for bestyrelsen.
Stk. 2: Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen. Ansættelse af forstanderen skal godkendes ved Kgl. resolution.
Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter forstanderens vederlag.

 

§ 11

Stk. 1: Bestyrelsen fastsætter omfanget af forstanderens beføjelser, og fastsætter nærmere retningslinjer for udøvelsen heraf, herunder retningslinker for ansættelser og afskedigelser af yderligere personale under fonden og retningslinjer for fastlæggelse af deres arbejdsopgaver og aflønning.

§ 12

Stk. 1: I det omfang fondens midler ikke er anbragt i fast ejendom, skal de anbringes i overensstemmelse med de i fondslovgivningen til enhver tid gældende bestemmelser.

 

§ 13

Stk. 1: Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2: Fondens regnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Stk. 3: Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen antaget statsautoriseret eller registreret revisor.

 

§ 14

Stk. 1: Med fradrag af henlæggelser efter stk. 2 skal årets overskud anvendes til fundatsmæssige formål. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål.

Stk. 2: Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af stiftelsens formue.

 

§ 15

Stk.1: Denne fundats træder i kraft den 1. februar 2023. Samtidig ophæves stiftelsens fundats af 20. august 2019.

Stk. 2: Regler fastsat af fondens myndigheder i henhold til den hidtidige fundats forbliver i kraft, for så vidt de ikke strider mod nærværende fundats.

Stk. 3: De til klosteret knyttede legater skal fortsætte som hidtil.

Stk. 4: Fondens fundats er underlagt præceptive bestemmelser i lejeloven og anden til enhver tid gældende præceptiv lovgivning.

bottom of page